Услови за ComCales ABC

Вашето внимание е посебно привлечено кон одредбите на состојба 7 (Ограничување на одговорноста) и состојбата 8 (Осигурување).

Осигурувањето на вашата стока е ваша одговорност. Никакво осигурување нема да биде обезбедено од нас, освен ако не е договорено под услов 8.3. За сите прашања во врска со осигурувањето, ве молиме контактирајте ги нарачките@comwales.co.uk

1. Дефиниции

1.1. Во овие услови, следниве зборови имаат значења или се толкуваат како што е наведено подолу:

Договор: договорот за обезбедување на услуги од страна на услугата ComWales ABC на Клиентот од кои овие услови се дел;

Brexit: закажаното повлекување на Велика Британија од Европската унија.

Работен ден: секој работен ден (понеделник до петок) со исклучок на државните празници во Англија;

компанијата: ComWales Ltd, број на компанија 8806753;

Услови: овие услови и услови;

Доверлива информација: имиња и адреси на клиентите на Клиентот и детали за спецификациите и дизајни на производи и какви било други информации од доверлив карактер доставени до АВС-услугата ComWales во врска со овој договор;

Клиент: лицето, фирмата или компанијата што купува Услуги од компанијата.

Стоки: стоките и / или материјалите што се предмет на Услугите;

Постапки за ракување: износот што му е наплатен на Клиентот во врска со услугите обезбедени од страна на ComWales ABC Service и наведени во релевантната проценка или понудата на ComWales ABC Service;

Настан на инсолвентност каде што:

а) приемник, административен приемник, администратор, управител или службен приемник е назначен за работите на клиентот;

б) Клиентот преминува во ликвидација, освен ако со цел реконструкција на растворувач или адаптација;

в) вознемиреност, извршување, заплена наметната или издадена против кој било дел од средствата на Клиентот и не се плаќа во рок од седум дена;

Услуги: складирање, складирање, обработка на нарачки, подигање и пакување и / или испраќање услуги што ќе ги обезбеди услугата ComWales ABC според овој договор, заедно со сите други услуги што ComWales ABC Service ги обезбедува или се согласува да ги обезбеди на Клиентот;

Ниво на услуги: нивоата на услуги што се договорени од двете страни во писмена форма од време на време.

ДДВ: данок на додадена вредност по стапка во сила од време на време.

1.2. Сите упатувања на законска одредба вклучуваат упатувања на какво било законско менување, консолидација или повторно донесување на истата и сите инструменти или наредби направени согласно него.

1.3. Зборовите што означуваат еднина вклучуваат множина и обратно; зборовите што означуваат каков било пол ги вклучуваат сите пола; а зборовите што означуваат лица вклучуваат корпорации, партнерства, други неинкорпорирани тела и сите други правни лица и обратно.

1.4. Насловите за состојбата се вметнуваат само за лесна референца и не влијаат врз нивната конструкција.

2. Примена на услови

2.1. Овие услови:

2.1.1. се применуваат и се вклучени во Договорот; и

2.1.2. преовладуваат над сите недоследни услови или услови што се содржани или се наведени во налогот за купување на Клиентот, потврда за нарачката или прифаќање на проценката или што се подразбираат со закон, трговски обичај, практика или деловна активност.

2.2. Проценката дадена од услугата ComCales ABC претставува понуда за снабдување на Услугите за овие услови. Ниту една понуда од услугата ComWales ABC не може да ја прифати Клиентот и ниту еден договор меѓу страните нема да стапи на сила, освен:

2.2.1. со писмено признание издадено од Клиентот; или

2.2.2. (доколку е порано) од страна на Услугата АБЦ на Комвалс што започнува да ги обезбедува услугите на барање на Клиентот кога ќе се воспостави договор за набавка и купување на тие Услуги под овие Услови. Стандардните услови и услови на Клиентот, доколку ги има, приложени, приложени или наведени во кој било налог за набавка или друг документ нема да управуваат со овој Договор.

2.3. Проценките се дадени од услугата ComCales ABC врз основа на тоа дека нема да се реализира договор, освен во согласност со условите

2.4. Секоја проценка е валидна за период од 30 дена од нејзиниот датум (доколку Услугата ComWales ABC претходно не ја повлече) и потоа автоматски ќе истече.

3. Обврски на ComWales ABC Service

3.1. ComWales ABC услугата ќе користи разумни напори за да ги обезбеди услугите и ќе изврши разумна грижа и вештина и во согласност со општо признатите комерцијални практики и стандарди и, кога тоа е применливо, во согласност со Нивоата на услуги детални во Додаток 1

3.2. Услугата АБЦ на ComWales ќе обезбеди персонал со соодветно искуство и експертиза за да осигури дека Клиентот ги добива услугите со висок квалитет. Персоналот на ComWales ABC сервисот ќе биде квалификуван, обучен и компетентен за разумно задоволство на клиентот.

3.3. Персоналот на ComWales ABC Service ќе биде на располагање за да обезбеди услуги за поддршка и управување со сметката од 9 до 5 часот, од понеделник до петок, со исклучок на државните празници и сите други разумни периоди на затворање, како што се договорени од страните и советувано од ComWales ABC Service однапред, давајќи барем Известување од 30 дена.

3.4. Услугата ComWales ABC, во секое разумно време, во текот на овој договор ќе му овозможи на Клиентот, или нејзините претставници, пристап со претходно назначување до:

- просториите на услугата ComWales ABC со цел да изврши увид во евиденцијата и документите кои се во сопственост на притворот или контролата на услугата ComWales ABC во врска со давањето на услугите и во врска со прегледот на усогласеноста од услугата ComWales ABC со своите обврски утврдени во овој Договор

- спроведува брои акции или да биде присутен додека услугата ComWales ABC врши пребројување на акции.

3.5. Услугата ComWales ABC ќе воспостави и одржува правилно документиран систем на контрола на квалитетот за да обезбеди дека услугите и Нивоата на услуги секогаш се соодветно одржувани. 

3.6. Услугата ComWales ABC може да биде во можност да користи такви кооперанти или агенти, како што може по своја апсолутна дискреција да избере да именува.

4. Обврски на клиентот

4.1. Клиентот ќе соработува со услугата ComWales ABC за сите прашања што се однесуваат на Услугите.

4.2. Услугата ComWales ABC нема да прифати или да се справи со никакви штетни, опасни, опасни, запаливи или експлозивни производи или стоки што може да предизвикаат штета. Доколку Клиентот сепак достави ваква стока до услугата ComWales ABC или кој било кооперант или агент на ComWales ABC Service или предизвика услуга ComWales ABC или кој било подизведувач или агент на ComWales ABC Service да се справи или да се справи со какви било производи, Клиентот ќе одговара за сите загуби или штети предизвикани од или во врска со такви производи кои сепак произлегуваат и ќе ја обештетат услугата ComWales ABC против сите загуби, штети, обврски, трошоци, побарувања и трошоци што и да произлезат во врска со такви производи и добра можат да бидат уништени или на друг начин да се решат со исклучиво дискреција на услугата ComWales ABC, сè додека Стоката е во притвор или под раководство на услугата ComWales ABC.

4.3. Клиентот ќе ги обештети услугите на ComWales ABC во однос на сите трошоци, трошоци, побарувања, обврски или загуби претрпени или направени од страна на ComWales ABC Service кои произлегуваат директно или индиректно од измама, небрежност, неизвршување или одложување на извршувањето на кој било од неговите клиенти. обврски согласно овој договор или кои произлегуваат од содржината на која било стока, вклучително и каква било загуба на профит, губење на углед, загуба или оштетување на имот, загуба што произлегува од повреда или смрт на кое било лице и губење на можност за распоредување ресурси на друго место и вклучувајќи ги и сите трошоци, промени или загуби што произлегуваат од какво било тврдење дека која било од стоките не му припаѓаат на клиентот или дека клиентот не е овластен да ја упатува услугата ABC на ComWales во врска со нив.

4.4. Клиентот ќе ги обештети услугите на ComWales ABC во однос на сите трошоци, трошоци, побарувања, обврски или загуби претрпени или направени од страна на ComWales ABC Service вклучувајќи (но не ограничувајќи се на) какви било давачки, даноци, давачки, царински проценки, казни или други казни и невообичаени трошоци, побарувања и трошоци (вклучително и административни трошоци) кои произлегуваат како резултат на услугата ComWales ABC, која испратила некоја стока на Клиентот надвор од Велика Британија.

4.5. Во случај кога ComWales ABC Service настанува, плаќа или се согласува да плати на какви било трошоци или наплата, споменати во 4.4, во врска со стоките на Клиентот:

4.5.1. Услугата ComWales ABC ќе го стори тоа единствено врз основа на тоа што тоа дејствува како целосно овластен агент на Клиентот; и

4.5.2. без оглед дали испораката на стоката е направена на адресата одредена од Клиентот, веднаш по приемот на фактурата на услугата ComWales на ABC во однос на таквата должност и / или данок и / или наплата, Клиентот ќе ја наплати таквата фактура во целост.

5. Надоместоци и плаќање

5.1. Клиентот се согласува да ги плати Надоместоците за ракување, таквите давачки да бидат разгледувани на годишно ниво од страните или на друг начин да се договорат странките писмено. 

5.2. Фактури за тековно исполнување активност се издаваат на месечна основа. Фактурите за какви било специјални проекти што можат да бидат договорени како што се потпишуваат странките, ќе бидат издадени по завршувањето на проектот или поинаку во писмена форма договорено меѓу страните. Сите фактури ги издава услугата ComWales ABC електронски како PDF-датотеки.

5.3. Клиентот ќе ја плати секоја фактура доставена до неа од услугата ComWales ABC, во целост и во расчистени средства, не подоцна од последниот работен ден во месецот веднаш по месецот во кој се подигна фактурата.

5.4. Без да е во спротивност со кое било друго право или лек што може да го има, доколку Клиентот не ја плати услугата ComWales ABC на денот на достасувањето, услугата ComWales ABC може:

5.4.1. наплатува камата на таквата сума од датумот на доспевање за плаќање на годишна стапка од 4% над основната стапка на заеми од време на време на Lloyds Bank plc акумулира на дневна основа и сложено квартално до приемот на плаќањето, без оглед дали пред или по каква било пресуда и ABW услуга на ComWales; и / или

5.4.2. прекинете ги сите Услуги сè додека не се изврши плаќањето во целост.

5.5. Времето за плаќање на услугата ComWales ABC е од суштината на овој договор.

5.6. Услугата ComWales ABC ќе има општа заеми над Стоката во сопственост на ComWales ABC Service како гаранција за сите износи што му се должни на Клиентот согласно овој Договор или на друг начин. Складирањето ќе се наплатува за стока задржана под закуп. Доколку некоја заложба не е задоволена во разумен временски период, услугата ComWales ABC може, во своја дискреција, да ги продаде засегнатата стока и да ги примени приходите во или кон испуштање на заемот и трошоците за продажба.

5.7. Услугата ComWales ABC може, без оглед на какви било други права што ги има, да постави каква било одговорност на Клиентот кон услугите на ABC од ComWales против која било одговорност на услугата ComWales ABC кон Клиентот.

5.8. Каде што клиентот е приватна компанија, вообичаена практика на ComWales ABC Service е да се бара еден или повеќе директори или акционери („одговорни лица“) да бидат потенцијално лични одговорни за плаќање на трошоците за ComWales ABC Service. Додека ComWales ABC Service вообичаено очекува исплата од страна на клиентот, ComWales ABC Service го задржува правото да ја врати исплатата од одговорни лица.

5.8.1 Доколку има повеќе од една одговорна индивидуа, одговорноста е заедничка и повеќе, што значи дека секој од нив е индивидуално одговорен за плаќање на целиот износ на наплатата на ComWales ABC Service - иако, ако тоа се случеше, тоа лице нормално ќе имаше право да поврати удел од другите.

5.8.2 Одговорноста на „одговорните лица“ е примарна, а не споредна, одговорност. Ова значи дека услугата ComWales ABC има право да бара директно против одговорни лица, без да поднесе тужба против клиентот. Ова би го сториле само доколку е апсолутно неопходно.

6. Доверливост и заштита на податоците

6.1. Услугата ComWales ABC ќе ги третира како доверливи сите информации што му ги открива Клиентот. Информациите ќе бидат откриени само од услугата ComWales ABC на кој било кооперант, агент или друга трета страна до степен до кој таквото откривање е неопходно за извршување на Услугите. Оваа обврска за доверливост нема да се однесува на какви било информации што биле познати на услугата ComWales ABC пред нејзиното откривање од Клиентот, е откриена на услугата ComWales ABC од трета страна без никаква обврска за доверливост или влегува во јавниот домен, освен од а прекршување на оваа состојба од услугата ComWales ABC.

6.2. Клиентот ќе ги почитува своите обврски согласно законодавството за заштита на податоците во однос на сите лични податоци пренесени на услугата ComWales ABC и ќе ја задржи обештетената услуга ComWales ABC во однос на сите трошоци, побарувања, побарувања, побарувања, дејства, обврски, штети и трошоци што може страдаат или се направени како резултат на какви било прекршувања на таквото законодавство.

6.3. Страните признаваат дека за целите на законодавството за заштита на податоците, клиентот е контролор на податоци, а ComWales ABC услугата е обработувач на податоци. Услугата АБЦ на Комвалс ќе ги задржи личните податоци на своите системи во согласност со упатствата на Клиентот и ќе обработува лични податоци само заради извршување на Услугите и за ниту една друга цел.

6.4. Услугата ComWales ABC:

6.4.1. се осигури дека има воспоставено соодветни и сразмерни технички и организациски мерки за заштита од неовластено или незаконско обработување на лични податоци и од случајно губење или уништување на лични податоци, или соодветно на оштетување на личните податоци, соодветно на штетата што може да биде резултат на неовластено или незаконско обработка или случајно губење, уништување или оштетување и природата на податоците што треба да бидат заштитени,

6.4.2. осигурете се дека целиот персонал кој има пристап до и / или обработува лични податоци е обврзан со договорни и / или законски обврски да ги чува личните податоци доверливи,

6.4.3. соработувајте и помагајте му на клиентот, по цена на клиентот, во одговарање на каква било жалба, барање, известување или комуникација ("барање од трети лица") од субјект на податоци и да се обезбеди почитување на своите обврски согласно законодавството за заштита на податоците во однос на безбедноста, известувањата за прекршување, проценките на влијанието и консултациите со супервизорските органи или регулаторите,

6.4.4. обезбедете таква соработка, помош и информации на Клиентот, како што може разумно да се бара, без непотребно одложување, за да му се овозможи на Клиентот да се придржува кон кое било трето лице или да изврши проценка на влијанието на заштитата на податоците, како што тоа е разумно побарано од Клиентот од време на време. време согласно законодавството за заштита на податоците,

6.4.5. известете го Клиентот во рок од еден работен ден да станете свесни за прекршување на лични податоци,

6.4.6. соработувајте и му помагате на Клиентот во преземањето на сите разумни мерки што се потребни за одговор на какво било прекршување на личните податоци, како што е разумно побарано од Клиентот, вклучително и за отстранување или ублажување на ефектите од какво било прекршување на личните податоци.

6.5. По завршувањето на услугите, Клиентот ќе обезбеди ABW услуга на ComWales упатства за враќање или уништување на личните податоци.

6.6. Клиентот гарантира дека сите компјутерски податоци доставени, со кој било метод, до АВС-услугата на ComWales се чисти, некорумпирани и способни за обработка и не содржат никакви компјутерски вируси. Во случај компјутерските податоци да бидат примени од страна на ComWales ABC Service оштетени или содржат вируси, ComWales ABC Service може, по своја опција, да ги врати податоците на [CLIENT] или да ги деконтаминира на трошок на Клиентот. За да се избегне сомневање, корупцијата што се јавува при каква било форма на електронско пренесување до АВС-услугата ComWales е во ризик на Клиентот.

7. Ограничување на одговорноста

7.1. Оваа состојба ја утврдува целата финансиска одговорност на услугата ComWales ABC (вклучително и каква било одговорност за дејствијата или пропустите на своите вработени, агенти и подизведувачи) на Клиентот во однос на:

7.1.1. какво било прекршување на овој договор;

7.1.2. секоја употреба направена од Клиентот на услугите; и

7.1.3. какво било застапување, изјава или мачен чин или пропуст (вклучително и небрежност) што произлегува од или во врска со овој договор.

7.2. Сите гаранции, услови и други услови наведени во статутот или обичајното право, во најголема мерка се дозволени со закон, исклучени од овој договор.

7.3. Ништо во овие услови не ја ограничува ниту исклучува одговорноста на услугата ComWales ABC:

7.3.1 за смрт или лична повреда како резултат на небрежност; или

7.3.2 за каква било штета или одговорност направена од Клиентот како резултат на измама или погрешно погрешно претставување од услугата ComWales ABC; или

7.4. Предмет на услови 7.2 и 7.3:

7.4.1. Услугата ComWales ABC нема да биде одговорна, без оглед дали е во договор, измама (вклучително и од небрежност или повреда на законска должност), погрешно претставување или на друг начин за:
(а) загуба на профит;
(б) губење на деловната активност;
(в) осиромашување на добра волја и / или слични загуби;
(г) загуба на предвидената заштеда;
(д) губење на стоки;
(ѓ) губење на договорот;
(е) губење на употреба;
(ж) губење на корупција на податоци или информации; или
(i) каква било посебна, индиректна, последователна или чиста економска загуба, трошоци, штети, трошоци или трошоци.

7.5. Целокупната одговорност на ComWales ABC Service во врска со договорот, злосторството (вклучително и небрежност или кршење на законската должност), погрешно прикажување, враќање или на друг начин настаната во врска со извршувањето или размислувањето за извршување на овој Договор ќе биде ограничено на Надоместоците за ракување платени за Услугите.

7.6. Ако извршувањето на своите обврски од ComWales ABC Service ги изврши своите обврски согласно овој договор е спречено или одложено со кој било чин или пропуст на Клиентот или кој било од неговите агенти, подизведувачи или вработени, или како резултат на кој било процес или постапка поврзана со Brexit, ComBales ABC Service ќе да не биде одговорен за какви било трошоци, трошоци или загуби за оние што претрпеле или настанале што произлегуваат директно или индиректно од таквата превенција или одложување.

7.7. Со потпишувањето на Договорот, Клиентот признава и се согласува дека не се потпира на никакво преземање, ветување, уверување, изјава, застапување, гаранција или разбирање (без оглед дали е писмено или не) на услугата ComWales ABC или на кое било лице кое не е странка на Договорот, во врска со предметот на овој Договор, освен оној што е изрично наведено во овој Договор.

7.8. Ниту една правна постапка (вклучително и противправно барање) не може да се поведе против услугата ComWales ABC, освен ако не се издадени и послужени во рок од девет месеци од настанот што ќе предизвика побарување.

8. Осигурување

8.1. Стоките се чуваат и испраќаат од страна на услугата ComWales ABC, под целиот ризик на услугата Клиент и ComWales АБЦ, не прифаќа никаква одговорност за загуба или оштетување на стоката, меѓутоа таквата штета може да биде предизвикана.

8.2. Клиентот треба да договори соодветно осигурување за стоката. Како и да е, на писмено барање на Клиентот, услугата ComWales ABC ќе настојува да договори полиса за осигурување на сите ризици за стоките по цена на Клиентот. Условите за политика и детали за осигурените ризици се достапни од услугата ComWales ABC по писмено барање.

8.3. Услугата ComWales ABC нема да биде одговорна да утврди дали Клиентот бара ComWales ABC Service да организира осигурување за стоките, а Клиентот треба да обезбеди дека известувањето за тоа е дадено на услугата ComCales ABC што е можно поскоро. Доколку не се добие нотификација, услугата ComWales ABC ќе претпостави дека Клиентот не сака услугата ComWales ABC да ги осигура стоките од клаузула 8.2 и дека ќе донесува свои договори.

8.4. Ако Клиентот сака ComWales ABC Service да ја осигура стоката, Клиентот мора да наведе вкупна проценета вредност за замена во однос на стоките.

8.5. Сè додека ComWales ABC Service не го извести Клиентот дека започнало осигурителното покритие, Клиентот треба да обезбеди дека има направено свои аранжмани за осигурување.

8.6. Услугата ComWales ABC нема да биде одговорна да изврши исплата на Клиентот до тој степен што, во случај на побарување, целокупната вредност на стоката не може да ја врати Клиентот од која било причина.

9. престанок

9.1. Овој договор, предмет на претходно раскинување во согласност со оваа клаузула 9, ќе биде за договорениот минимален период и предмет на договорот на двете страни може да биде продолжен, како што е соодветно.

9.2. Услугата ComWales ABC може да го раскине Договорот со непосреден ефект во секое време со писмено известување до Клиентот доколку:

9.2.1. Клиентот нема да плати износот што се должи според овој договор на или пред датумот на доспевање;

9.2.2. Клиентот има материјално или упорно кршење на сите одредби од овој договор и прекршувањето, доколку е во можност за лекување, не е решено во рок од 10 работни дена по приемот од Клиентот за известување со кое се бара да се отстрани повредата;

9.2.3. Клиентот страда од несолвентност настан;

9.3. Секоја од страните може да даде не помалку од три месеци известување дека сакаат да го раскинат овој Договор на крајот од кој период ќе престане обврската на ComWales ABC Service да ги снабдува услугите.

9.4. По раскинување на овој договор од која било причина:

9.4.1. Клиентот веднаш ќе ги исплати на ComWales ABC Service сите неплатени фактури и камати на ComWales ABC Service и, во врска со доставените услуги, но за кои не е доставена фактура, AW Service ComWales може да достави фактура, која ќе се плати веднаш по приемот ;

9.4.2. Клиентот ќе набави сите добра што се чуваат од страна на ComWales ABC сервисот на датумот на раскинување да бидат отстранети од просториите на ComWales ABC Service по цена на клиентот. Доколку Клиентот не успее да ги отстрани во рок од седум дена, КомВелс АБЦ услугата може да располага со нив на таков начин што смета дека е соодветно по свое апсолутно дискреционо право, по цена на Клиентот;

9.4.3. Собраните права на странките при завршување и продолжувањето на која било одредба што е изрично наведено дека ќе преживее или имплицитно преживува престанок, нема да влијае.

9.5. Ако овој Договор е раскинат, сите права и обврски на страните ќе престанат веднаш, освен за оние одредби што се изрично наведени дека преживуваат престанок на овој Договор. Прекинувањето на овој договор нема да влијае на какви било права или обврски што произлегуваат пред раскинувањето.

10. Виша сила

Услугата ComWales ABC нема да има никаква одговорност кон Клиентот според овој Договор ако е спречена или одложена во извршувањето на своите обврски од овој Договор или од вршење на својата дејност со акти, настани, пропусти или несреќи над нејзината разумна контрола, вклучително и без ограничувања на штрајк , заклучувања или други индустриски спорови, неуспех на комунална услуга или транспортна мрежа, чин Божји, војна, немири, граѓанска трговија, злонамерни штети, усогласеност со кој било закон или владин ред, правило, регулатива или насока, несреќа, пропаст постројки или машини, пожар, поплава, невреме или неплаќање на добавувачи или подизведувачи.

11. Генералниот

11.1. Ниту една варијација на овој Договор или овие Услови нема да биде валидна, освен ако не е во писмена форма и потпишана од или во име на секоја од страните.

11.2. Одземањето од какво било право според овој Договор е ефективно само доколку е во писмена форма и се однесува само на странката на која е упатено откажувањето и околностите за кои е дадено.

11.3. Ако која било одредба од овој договор утврди дека било кој суд или административно тело надлежно да биде неважечка, неизвршна или нелегална, другите одредби ќе останат во сила.

11.4. Доколку некоја невалидна, неизвршна или нелегална одредба би била валидна, извршна или легална доколку дел од истата е избришана, таа одредба ќе се применува со секаква измена е неопходна за да се направи валидна, извршна и легална.

11.5. Секоја од страните прифаќа и се согласува дека при склучувањето на овој Договор не се потпира на никакво преземање, ветување, уверување, изјава, застапување, гаранција или разбирање (без оглед дали е писмено или не) на кое било лице (без оглед дали е странка во овие услови и услови или не) во врска со предметот на овој договор, освен она што е изрично утврдено во овој договор.

11.6. Клиентот нема, без претходна писмена согласност на ComWales ABC Service, да додели, пренесе, наплати, подизведувач или да се занимава на кој било друг начин со сите или сите свои права или обврски согласно овој договор.

11.7. Услугата ComWales ABC може во секое време да додели, пренесе, наплаќа, договара или да се занимава на кој било друг начин со сите или сите свои права или обврски согласно овој договор.

11.8. Овој договор е направен во корист на страните во него и (доколку е применливо) нивни наследници и дозволи за доделување и не е наменет да има корист, или да биде применлив од кој било друг.

11.9. Овој Договор и кој било спор или побарување што произлегуваат од или во врска со него или нејзината тема, ќе се регулира и толкува во согласност со законот на Англија и Велс.

11.10. Партиите неотповикливо се согласуваат дека судовите на Англија и Велс ќе имаат ексклузивна надлежност да решаваат какви било спорови или побарувања што произлегуваат од или во врска со овој Договор или нејзиниот предмет.

англискифранцускатагерманскииталијанскиПортугалскиРускаташпански